h1

A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, establece no seu artigo 97 que a modernización do sistema require a introdución de novos modelos de xestión que dinamicen o servizo público e garantan un marco de innovación tecnolóxica adecuado, co fin de obter maior rendibilidade social.
 
O Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se establece a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, regula estas como instrumentos de organización, sen personalidade xurídica, no ámbito periférico do Servizo Galego de Saúde, que responde á necesidade de introducir criterios de funcionalidade e optimización dos recursos existentes, situando as necesidades dos pacientes no lugar preferente do Sistema público de saúde.
 
Deste xeito, mantendo o mapa sanitario da provincia de Lugo, e as áreas sanitarias existentes na actualidade, establécese unha nova organización da xestión sanitaria, integrando nunha soa organización os distintos niveis existentes neste momento, coa finalidade de que a actuación do Servizo Galego de Saúde responda aos principios establecidos no artigo 32 da Lei de saúde de Galicia.

Documentos relacionados Documentos relacionados